Algemene voorwaarden

Alegemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Taxi Brabant Overal:

  1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Taxi Brabant Overal: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Taxi Brabant Overal , gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66850053.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Taxi Brabant Overal.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Taxi Brabant Overal en de Klant betreffende het vervoer van personen.

Website: de website van Taxi Brabant Overal, te vinden op https://taxioveral.nl.

Chauffeur: de chauffeur die namens Taxi Brabant Overal het vervoer uitvoert.

  1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Taxi Brabant Overal en de Klant.

2.2 Door gebruik te maken van de diensten van Taxi Brabant Overal gaat de Klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2.3 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

  1. Offertes en aanbiedingen

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Taxi Brabant Overal zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden ingetrokken.

3.2 Taxi Brabant Overal is niet gebonden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in offertes of aanbiedingen.

  1. Totstandkoming van de Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant een reservering plaatst via de Website of via telefoon.

4.2 Taxi Brabant Overal behoudt zich het recht voor om een reservering te weigeren zonder opgaaf van redenen.

  1. Tarieven en betaling

5.1 De tarieven van Taxi Brabant Overal zijn gebaseerd op het aantal kilometers en/of de duur van de rit.

5.2 De tarieven van Taxi Brabant Overal zijn inclusief BTW en eventuele andere belastingen of heffingen.

5.3 De Klant dient het verschuldigde bedrag direct na afloop van de rit te voldoen aan de chauffeur. Dit kan contant of per pin.

5.4 Indien de Klant niet tijdig betaalt, is Taxi Brabant Overal gerechtigd om incassokosten in rekening te brengen.

  1. Annuleringen en wijzigingen

6.1 Annuleringen en wijzigingen van reserveringen dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Taxi Brabant Overal.

6.2 Annuleringen of wijzigingen die minder dan 24 uur voor aanvang van de rit worden doorgegeven, kunnen leiden tot annuleringskosten of extra kosten.

Indien de Klant niet verschijnt op de afgesproken locatie en tijdstip, is de volledige ritprijs verschuldigd.

  1. Aansprakelijkheid

7.1 Taxi Brabant Overal is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vertragingen of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Taxi Brabant Overal liggen.

7.2 Taxi Brabant Overal is slechts aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

7.3 De aansprakelijkheid van Taxi Brabant Overal is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Taxi Brabant Overal wordt uitbetaald.